Máte již svůj Saywebpage účet?
Přihlásit se.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu saywebpage umístěného na webovém rozhraní www.saywebpage.com mezi
podnikatelem
Radimem Rosickým, se sídlem Pod Střediskem 796, 664 62, Hrušovany u Brna
IČ: 75593840
DIČ: CZ9111254097
zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Židlochovice
adresa pro doručování: Pod Střediskem 796, 664 62, Hrušovany u Brna
telefonní číslo: +420 724 949 630
kontaktní e-mail: info@saywebpage.com

jako poskytovatelem služeb (dále jen jako „poskytovatel“ nebo „my“)
a vámi jako klientem – odběratelem služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice některých pojmů

cena služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje hodnotu služby, náklady spojené s poskytováním služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Konečná cena včetně těchto nákladů a poplatků vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky;

doménou se rozumí adresa webu, kterou jste si zvolili, a kterou vám v rámci poskytování našich služeb zaregistrujeme, případně adresa webu, kterou již máte registrovanou a využíváte ji v souvislosti s poskytováním našich služeb;

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky;

službou se rozumí webhosting a umožnění užívání našeho softwaru a aplikací (zejména tvorba webových stránek dle našich šablon) a případně také registrace vámi zvolené domény. Bližší popis jednotlivých služeb včetně všech funkcí je uveden na webovém rozhraní;

smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu služby uvedenou v objednávce a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;

TLD znamená doména nejvyššího řádu;

webhosting je pronájem prostoru pro vaše webové stránky na našem serveru;

webové rozhraní je rozhraní provozované námi na adrese www.saywebpage.com

webovými stránkami se rozumí webové stránky umístěné na vaší doméně nebo doméně, kterou zvolíte v objednávce, a kterou vám v případě vašeho zájmu v rámci poskytování našich služeb zaregistrujeme;

zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1. Pro využívání našich služeb na webovém rozhraní je nutná registrace. Prostřednictvím uživatelského účtu lze vytvářet vlastní webové stránky dle našich šablon, popřípadě jinak využívat naše služby v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.3. Registrace je možná prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

3. SMLOUVA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednávku je možné podat prostřednictvím webového rozhraní vyplněním formuláře (tento formulář zároveň slouží pro prvotní registraci na našem webovém rozhraní). Do formuláře je nutné vyplnit všechny požadované údaje, především email, kontaktní údaje a znění domény, pokud máte zájem o její registraci.

3.2. Po obdržení vaší objednávky vám na email zašleme potvrzení o přijetí objednávky. Následně od nás obdržíte podklady k platbě a fakturu za naše služby. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy od nás obdržíte toto potvrzení.

3.3. Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

A. REGISTRACE DOMÉNY

4.1. Na webovém rozhraní se po zadání vámi vybrané domény dozvíte, zda je tato doména dostupná k registraci. Takto zobrazená dostupnost domény je pouze informativní. Neodpovídáme za správnost informace o dostupnosti domény, zejména z důvodu registrace domény třetí osobou v období mezi odesláním objednávky a registrací domény z naší strany v rámci poskytovaných služeb. Nastane-li taková situace a objednaná doména již není v době registrace z naší strany dostupná, vyzveme vás ke sdělení jiné domény. Pokud nebudete mít zájem o registraci jiné domény, vrátíme vám peníze.

4.2. Registraci domény provádíme vaším jménem prostřednictvím registrátora. Objednáním této služby nás opravňujete k vašemu zastupování při registraci objednané domény u registrátorů, a zároveň stvrzujete, že jste se seznámili s pravidly registrace domén pod vybranou TLD a souhlasíte s nimi. Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správců zvolené TLD.

4.3. Někteří registrátoři po vás mohou požadovat provedení určitého kroku, např. odsouhlasení podmínek nebo podepsání smlouvy. Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za neúspěch registrace, pokud požadované podmínky registrátora nesplníte.

4.4 Pro registraci doménového jména používáme údaje, které nám poskytujete při procesu objednávky. Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za následky způsobené uvedením chybných údajů z vaší strany.

B. WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY

4.5. Po uhrazení celé ceny služby vám bez zbytečného odkladu zpřístupníme webové stránky prostřednictvím našeho softwaru na vaší doméně. Pokud jste zároveň objednali službu registrace domény, budou vám webové stránky zpřístupněné bez zbytečného odkladu po provedení registrace příslušné domény. Na webových stránkách je možné upravovat obsah těchto stránek, především vkládat vlastní obsah do námi připravených webových šablon.

4.6. Je zakázáno vkládat obsah nebo vytvářet webové stránky:

které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;

jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za násilné, urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání;

které jsou erotického či pornografického charakteru;

obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;

obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

které obtěžují ostatní uživatele nebo jim zamezují v řádném využívání jejich služeb;

které nadměrně zatěžují výpočetní prostředky serveru (např. procesor, paměť, databázi), narušují bezpečnost nebo stabilitu serveru nebo nadměrně využívají přenosové kapacity serveru.

4.7. Šablony a další náš obsah (především texty, obrázky a další grafika) umístěný na webovém rozhraní, který můžete využívat pro tvorbu svých webových stránek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn autorským právem dalších osob. S tímto obsahem není možné nakládat nad rámec poskytovaných služeb, především není možné obsah jakýmkoliv způsobem šířit mimo webové rozhraní a webové stránky.

4.8. Berte na vědomí, že zobrazení webových stránek může být odlišné v rozdílných webových prohlížečích jednotlivých koncových uživatelů. V tomto případě se nejedná o vadné plnění služby z naší strany.

5. TRVÁNÍ SLUŽBY, JEJÍ SKONČENÍ A DŮSLEDKY

5.1. Není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného, uzavírá se smlouva na dobu 1 roku. Jeden měsíc před skončením této doby vám zašleme návrh na prodloužení smluvního vztahu společně s fakturou. Účinnost smlouvy se automaticky prodlužuje o další roční období, pokud fakturu uhradíte v době splatnosti na ní uvedené. Pokud si již nepřejete nadále využívat našich služeb, zašlete nám nejpozději jeden měsíc před skončením daného období žádost o zrušení poskytování služby.

5.2. Smlouva o poskytování služeb může být ukončena uplynutím sjednané doby (1 rok, pokud nedojde k jejímu prodloužení podle článku 5.1 obchodních podmínek) nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména jednání podle článků 4 a 6 obchodních podmínek. V případě, že bude smlouva ukončena v souvislosti s porušením vašich povinností vyplývajících z článku uvedených v předchozí větě, nemáte právo na vrácení poměrné části uhrazené ceny služby.

6. ODPOVĚDNOST

6.1. Vezměte na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na webové stránky vložíte (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

6.2. Pokud na poskytnutém prostoru provozujete e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb.

6.3. Bude-li po nás v důsledku vašeho porušení tohoto článku nebo článku 4 obchodních podmínek vymáháno jakékoliv plnění, a vznikne-li nám v důsledku toho škoda, jste povinni nám tuto škodu nahradit.

6.4. Pokud dojde k porušení tohoto článku nebo článku 4 obchodních podmínek z vaší strany, máme dále právo:.

přerušit poskytování služby;

vyzvat vás k nápravě ve lhůtě 24 hodin pod sankcí přerušení poskytování služby;

odstranit závadný obsah;

ukončit smlouvu bez výpovědní doby a bez nároku na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpané služby.

6.5. Neneseme odpovědnost za jakékoliv škody, které vám případně vzniknou v důsledku uplatnění našeho práva přerušení poskytování služby dle článku 6.4 obchodních podmínek..

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně. Na vyřízení o přijetí reklamace máme 3 dny ode dne uplatnění reklamace.

7.2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané služby).

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

(a) nápravu vadné služby;
(b) bezplatné poskytnutí náhradní služby;
(c) přiměřenou slevu z ceny služby;
(d) odstoupení od smlouvy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené.

7.3. Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

8. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

8.2. Jako spotřebitel máte především:

právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);

právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;

není-li vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád;

právo v souladu s § 1829 odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Vezměte však na vědomí, že pokud výslovně zažádáte o poskytnutí služby a uhradíte cenu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy.

8.3. V případě, že jsme již začali s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a vy v této lhůtě od smlouvy odstoupíte, jste povinni uhradit nám poměrnou část za již poskytnuté služby v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku.

8.4. O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy vám neprodleně (nejpozději do 14 dnů) vrátíme veškeré peníze, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jste peníze zaslali na náš účet. Dále vám okamžitě po oznámení o odstoupení od smlouvy zablokujeme přístup na webové stránky.

8.5. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme.

8.6. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem.

9.2. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

9.3. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.11.2017.

Vytvořte si své
webové stránky ještě dnes.

webová stránka makléře
tvorba webové stránky barbershop
webová stránka remeslník
tvorba webové stránky penzionu
webová stránka tvorby dortů
tvorba webové stránky pro jogu
šablona webové stránky pro modelky
svatební web
šablona webové stránky vinařství
webová stránka makléře
tvorba webové stránky barbershop

© 2017-2020
Tvorba webových stránek saywebpage.com

Zůstaňte s námi v kontaktu. Chcete vědět, co je u nás nového a získat zdarma tipy na zlepšení webové stránky? Sledujte nás na sociálních sítích.