Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu saywebpage umístěného na webovém rozhraní saywebpage.com mezi společností Saywebpage s.r.o. se sídlem Pod Střediskem 796, 664 62, Hrušovany u Brna, IČ: 09935347, DIČ: CZ09935347, Spisová značka 121703 C, Krajský soud v Brně, adresa pro doručování: Pod Střediskem 796, 664 62, Hrušovany u Brna, telefonní číslo: +420 724 949 630, kontaktní e-mail: podpora@saywebpage.com jako poskytovatelem služeb (dále jen jako „poskytovatel“ nebo „my“) a vámi jako klientem – odběratelem služeb.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

V těchto obchodních podmínkách používáme některé pojmy, které definujeme níže:

cena služby (nebo jenom „cena“) zahrnuje hodnotu služby, náklady spojené s poskytováním služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Konečná cena včetně těchto nákladů a poplatků vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky;

doménou se rozumí adresa webu, kterou jste si zvolili, a jejíž registraci vám v rámci poskytování našich služeb zprostředkujeme, případně adresa webu, kterou již máte registrovanou a využíváte ji v souvislosti s poskytováním našich služeb;

občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky;

službou se rozumí webhosting a umožnění užívání našeho softwaru a aplikací (zejména tvorba webových stránek dle našich šablon) nebo registrace vámi zvolené domény, přičemž bližší popis jednotlivých služeb včetně všech funkcí je uveden na webovém rozhraní;

smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu služby uvedenou v objednávce a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;

TLD znamená doména nejvyššího řádu;

webhosting je pronájem prostoru pro vaše webové stránky na serveru, který je buď přímo náš nebo ho pro nás základě smlouvy zajišťuje třetí strana;

webové rozhraní je rozhraní provozované námi na adrese saywebpage.com;

webovými stránkami se rozumí webové stránky umístěné na vaší doméně nebo doméně, kterou zvolíte v objednávce, a kterou vám v případě vašeho zájmu v rámci poskytování našich služeb zaregistrujeme, případně na URL odkazu, který vám přidělíme;

zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1. Pro využívání našich služeb na webovém rozhraní je nutná registrace. Prostřednictvím uživatelského účtu lze vytvářet vlastní webové stránky dle našich šablon, popřípadě jinak využívat naše služby v souladu s těmito obchodními podmínkami.

2.2. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.3. Registrace je možná prostřednictvím webového rozhraní, a to vyplněním webového formuláře, případně prostřednictvím přihlášením přes účet Facebook či účet Google. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.4. Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

2.5. Pokud chcete svůj uživatelský účet zrušit, můžete k tomu využít tlačítko ve vašem uživatelském účtu, případně nás informujte a my ho po případném ověření vaší totožnosti smažeme. Pokud odstraníte Váš účet automaticky dojde k ukončení smlouvy. V tomto případě nemáte nárok na vrácení poměrné části ceny služby podle článku 5.2 těchto obchodních podmínek.

3. SMLOUVA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Po registraci získáte po dobu 30 dní možnost editace a správy webových stránek (pouze administrace, bez spuštění webové stánky online, navázání domény a objednávky); tento neplacený přístup do prostředí však můžeme kdykoli ukončit a na jeho poskytování není právní nárok. Pokud v této době nevytvoříte objednávku, mohou být vaše data na webových stránkách smazána, bez možnosti náhrady, a to ani v případě podání následné závazné objednávky z vaší strany. S blížícím se skončením této doby budete informováni, a to zpravidla 7 dní před ukončením a v den ukončení 30 denní zkušební verze.

3.2. Závaznou objednávku vyplníte po vytvoření vašeho webu (a musí obsahovat zejména kontaktní údaje) a podáte stisknutím tlačítka „Potvrdit a zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

3.3. Po obdržení vaší objednávky vám na e-mail zašleme potvrzení o přijetí objednávky spolu s podklady k platbě. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy vaši objednávku uhradíte: pokud tak neučiníte ani do 30 dnů po jejím odeslání, objednávka bude stornována. Neprodleně po uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o uzavření smlouvy na e-mailovou adresu, kterou jste při objednávce zadali; přílohou tohoto potvrzení budou i tyto obchodní podmínky.

3.4. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením faktury - daňového dokladu elektronickou formou. Faktury vystavujeme po uhrazení objednávky. Historicky vystavené faktury za služby též naleznete ve vašem uživatelském účtu.

3.5. Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby platební kartou prostřednictvím platební brány nebo převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky). Platbu je možné provést v buď v korunách (Kč), v eurech (EUR) nebo amerických dolarech (USD).

Případné další způsoby platby včetně možných měn a poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

3.6. V případě, že vám zakoupením našich služeb vznikne povinnost vykázat a odvést daň, zavazujete se splnit veškeré povinnosti vznikající v této souvislosti včetně případného odvedení této daně v odpovídající zemi.

4. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

A. REGISTRACE A PRODLUŽOVÁNÍ DOMÉNY

4.1. Na webovém rozhraní se po zadání vámi vybrané domény dozvíte, zda je tato doména dostupná k registraci. Takto zobrazená dostupnost domény je pouze informativní. Neodpovídáme za správnost informace o dostupnosti domény, zejména z důvodu registrace domény třetí osobou v období mezi odesláním objednávky a registrací domény z naší strany v rámci poskytovaných služeb. Nastane-li taková situace a objednaná doména již není v době registrace z naší strany dostupná, vyzveme vás ke sdělení jiné domény. Pokud nebudete mít zájem o registraci jiné domény, vrátíme vám peníze.

4.2. Registraci domény provádíme vaším jménem prostřednictvím registrátora. Objednáním této služby nás opravňujete k vašemu zastupování při registraci objednané domény u registrátorů, a zároveň stvrzujete, že jste se seznámili s pravidly registrace domén pod vybranou TLD a souhlasíte s nimi. Tato pravidla jsou dostupná na internetových stránkách správců zvolené TLD. Po registraci domény pak ve vašem zastoupení provádíme první nastavení DNS. Obnovu domény si pak již zajišťujete sami u příslušného registrátora domény, a to bez našeho zprostředkování či jiného zapojení.

4.3. Někteří registrátoři po vás mohou požadovat provedení určitého kroku, např. odsouhlasení podmínek nebo podepsání smlouvy. Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za neúspěch registrace, pokud požadované podmínky registrátora nesplníte.

4.4. Pro registraci doménového jména používáme údaje, které nám poskytujete při procesu objednávky. Vezměte na vědomí, že neodpovídáme za následky způsobené uvedením chybných údajů z vaší strany.

4.5. V případě, že si doménu nespravujete naším prostřednictvím, jste povinen nám vždy poskytovat plnou součinnost a současně musíte na naši žádost do 30 dnů změnit DNS záznam. V opačném případě nejsme nijak odpovědní za nefunkčnost služeb, a to i částečnou.

B. TVORBA WEBU A WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY

4.6. Po uhrazení celé ceny služby vám bez zbytečného (zpravidla do 48 hodin) odkladu zpřístupníme webové stránky prostřednictvím našeho softwaru. Pokud jste zároveň objednali službu registrace domény, budou vám webové stránky zpřístupněné bez zbytečného odkladu po provedení registrace příslušné domény. Na webových stránkách je možné upravovat obsah těchto stránek, především vkládat vlastní obsah do námi připravených webových šablon.

4.7. V rámci tvorby webových stránek mohou být do těchto webových stránek implementovány služby třetích osoby, jako např. služby Google.

4.8. Je-li tak popsáno v objednávce, napojíme webovou stránku na vybrané služby pro správu a rozesílku marketingové komunikace, zejména prostřednictvím e-mailu. Nezajišťujeme však už jejich využívání.

4.9. Je zakázáno vkládat obsah nebo vytvářet webové stránky:

které poškozují nebo jsou způsobilé poškodit dobré jméno či pověst třetích osob;

jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy, tj. zejména příspěvky, jež lze považovat za násilné, urážlivé, vulgární, xenofobní, hanobící rasu, národ či náboženské vyznání;

které jsou erotického či pornografického charakteru;

obsahující texty a vyobrazení, k nimž nemáte náležitá autorská práva na základě vytvoření autorského díla či na základě licence;

obsahující kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

které obtěžují ostatní uživatele nebo jim zamezují v řádném využívání jejich služeb;

které nadměrně zatěžují výpočetní prostředky serveru (např. procesor, paměť, databázi), narušují bezpečnost nebo stabilitu serveru nebo nadměrně využívají přenosové kapacity serveru.

4.10. Šablony a další náš obsah (především texty, obrázky a další grafika) umístěný na webovém rozhraní, který můžete využívat pro tvorbu svých webových stránek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn autorským právem dalších osob. S tímto obsahem není možné nakládat nad rámec poskytovaných služeb, především není možné obsah jakýmkoliv způsobem šířit mimo webové rozhraní a webové stránky a zároveň není možné provádět jakékoliv změny obsahu, zejména takové, které by mohly mít negativní dopad na fungování našich služeb a které by byly schopné způsobit újmu nám nebo držiteli autorských práv.

4.11. Berte na vědomí, že zobrazení webových stránek může být odlišné v rozdílných webových prohlížečích jednotlivých koncových uživatelů. V tomto případě se nejedná o vadné plnění služby z naší strany.

5. TRVÁNÍ SLUŽBY, JEJÍ SKONČENÍ A DŮSLEDKY

5.1. Není-li na webovém rozhraní uvedeno něco jiného, uzavírá se smlouva na dobu 1 roku. Jeden měsíc před skončením této doby vám můžeme zaslat buď návrh na prodloužení smluvního vztahu společně s podklady k platbě, nebo vás můžeme upozornit na automatické prodloužení, které vám přes platební bránu při prodloužení strhne peníze; zaslání takového návrhu či upozornění však není naše povinnost. Smlouva bude vždy prodlužována za cenových podmínek účinných ke dni prodloužení smlouvy. Účinnost smlouvy se automaticky prodlužuje o další roční období, pokud nám uhradíte částku v termínu dle podkladů k platbě nebo nezrušíte možnost automatického uhrazení do konce doby účinnosti stávajícího smluvního vztahu.

5.2. Smlouva o poskytování služeb může být ukončena uplynutím sjednané doby (1 rok, pokud nedojde k jejímu prodloužení podle článku 5.1 obchodních podmínek) nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek. Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména jednání zakázané podle článků 4 a 6 obchodních podmínek. V případě, že bude smlouva ukončena v souvislosti s porušením vašich povinností vyplývajících z článku uvedených v předchozí větě, nemáte právo na vrácení poměrné části uhrazené ceny služby.

5.3. Jsme oprávněni ukončit s vámi spolupráci, tedy odstranit váš uživatelský účet a ukončit smlouvu, a to bez výpovědní doby, z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. V případě oprávněného zrušení účtu Vám nejsem povinni vracet uhrazenou cenu služby. V opačném případě máte nárok na vrácení poměrné části ceny služby v závislosti na počtu zbývajících měsíců do skončení smlouvy, poníženou o fakticky vynaložené náklady vynaložené v souvislosti se zahájením či prolongací poskytování našich služeb.

5.4. Jsme oprávněni vás informovat o blížícím se ukončením spolupráce včetně možnosti vašeho dalšího pokračování poskytování našich služeb.

6. ODPOVĚDNOST

6.1. Vezměte na vědomí, že odpovídáte za veškerý obsah, který na webové stránky vložíte (zejména texty, fotografie a další vyobrazení, audiovizuální obsah apod.), zejména za to, že k tomuto obsahu máte veškerá autorská práva či příslušné licence.

6.2. Pokud na poskytnutém prostoru provozujete e-shop, vezměte na vědomí, že pro prodej touto formou musíte mít veškerá potřebná povolení a oprávnění. Za zboží a služby nabízené prostřednictvím e-shopu nesete výlučnou odpovědnost vy jako prodávající, resp. poskytovatel takových služeb.

6.3. Bude-li po nás v důsledku vašeho porušení tohoto článku nebo článku 4 obchodních podmínek vymáháno jakékoliv plnění, a vznikne-li nám v důsledku toho škoda, jste povinni nám tuto škodu nahradit.

6.4. Pokud dojde k porušení tohoto článku nebo článku 4 obchodních podmínek z vaší strany, máme dále právo:

a) přerušit poskytování služby;

b) vyzvat vás k nápravě ve lhůtě 24 hodin pod sankcí přerušení poskytování služby;

c) odstranit závadný obsah;

d) ukončit smlouvu bez výpovědní doby a bez nároku na vrácení poměrné části ceny za nevyčerpané služby.

6.5. Neneseme odpovědnost za jakékoliv škody, které vám případně vzniknou v důsledku uplatnění našeho práva přerušení poskytování služby dle článku 6.4 obchodních podmínek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu ustanoveními § 2389e až 2389p občanského zákoníku). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně. Na informování vyřízení o přijetí reklamace máme 3 dny ode dne uplatnění reklamace.

7.2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu (tj. po dobu, která je uvedena v popisu dané služby).

7.3. Pokud jde o službu digitálního obsahu a vada se projeví za trvání smlouvy, je na nás, abychom prokázali, že služba byla poskytovány bez vad; to ale neplatí, pokud prokážeme, že vadu způsobilo vaše nevyhovující technické či programové vybavení nebo síťové připojení, které je nezbytné pro řádné fungování služby, ačkoliv jsme vás na jejich potřebu upozornili. K tomuto ověření musíte poskytnout nezbytnou součinnost: pokud tak odmítnete, nejsme povinni prokazovat, že jsme službu poskytovali bez vad.

7.4. Pokud jste spotřebitelem, odpovídáme také za vadu způsobenou nesprávným propojením služby digitálního obsahu s vaším digitálním prostředím, které vám buď sami provádíme na naši odpovědnost, nebo které provádíte vy v souladu s návodem od nás.

7.5. Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, přičemž ji můžete uplatnit buď během trvání smlouvy, anebo v případě jednorázového plnění jako spotřebitel do dvou let od momentu, kdy vám byla služba poskytnuta.

7.6. V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z vašich následujících práv:

a) nápravu vadné služby, ledaže by to bylo nemožné nebo nepřiměřeně nákladné: my jsme pak povinni vadu odstranit v přiměřené době po uplatněné oprávněné reklamaci a to tak, abychom vám nezpůsobili značné obtíže;

b) bezplatné poskytnutí náhradní služby;

c) přiměřenou slevu z ceny služby, která se v případě digitální služby určí jako rozdíl mezi její hodnotou bez vady a s vadou, přičemž pokud je služba poskytována po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně;

d) odstoupení od smlouvy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřené, přičemž však nejsme povinni vám vrátit poměrnou část za již poskytnuté služby do okamžiku odstoupení od smlouvy a současně pokud bylo součástí služeb plnění, které bylo smlouvou poskytováno bezplatně, započítává se pro účely vracení částky toto plnění dle našeho standardního ceníku.

7.7. Pro přiměřenou slevu a odstoupení platí, že je můžete chtít i v případě, že jste chtěli původně nápravu vadné služby, a my nápravu nezajistili v přiměřené době, stalo se zjevným, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro nás nebo se vada projevila opět po odstranění nebo pokud je vada podstatným porušením smlouvy.

7.8. Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

7.9. Peněžité částky, které vám máme na základě uplatněné oprávněné reklamace vydat, vracíme bez zbytečného odkladu na vlastní náklady, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to způsobem, jakým jste nám hradil odměna, ledaže bychom se domluvili jinak.

8. VÝHRADY

8.1. Použití služby je na vaše vlastní riziko a negarantujeme jakoukoli úroveň dostupnosti služby. Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou škodu či újmu, včetně ztráty uložených dat či ušlého zisku, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití služby či za sankce na vás uvalené zejména v souvislosti s neodvedenou daní za pořízení a využívání našich služeb. Explicitně stanovíme, že neneseme odpovědnost za jakoukoliv škodu či újmu, které vám v tomto kontextu mohou být způsobeny zejm.:

a) vaší ztrátou hesla či přístupu ke službě, či umožnění přístupu k heslu či přímo ke službě třetí straně;

b) jakoukoliv změnou, kterou v rámci našich služeb učiníme, včetně jejich případného trvalého či dočasného zrušení poskytování;

c) smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoli obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci vašeho používání služeb;

d) dočasnou nedostupností nebo nefunkčností naší služby, a to zvláště jejích částí, které jsou poskytovány některou z třetích stran, přičemž nedostupnost nebo nefunkčnost naší služby z důvodu výpadku poskytování ze třetí strany nemůže být ani důvodem pro uplatnění práv z vadného plnění; a

e) spolehnutím se na úplnost, přesnost nebo existenci reklamy, která se na našich stránkách zobrazuje nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi vámi a poskytovatelem této reklamy.

8.2. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána naše povinnost k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny za službu, ohledně které došlo ke vzniku škody, na období, v němž došlo ke vzniku škody.

8.3. Neodpovídáme za to, jakým způsobem službu využíváte: zejména neneseme odpovědnost za vaše užívání služby v rozporu s platnými právními předpisy a neplnění či nesprávné plnění vašich zákonných povinností.

8.4. K našim službám, které splňují požadavky na službu digitálního obsahu dle §2389t občanského zákoníku, pak dále platí, že pokud není u konkrétní služby digitálního obsahu uvedeno odlišně, neposkytujeme její aktualizace. Pokud je poskytujeme, jste povinni tyto aktualizace provést v přiměřené době, jinak nemáte práva z vady vzniklé v důsledku neprovedené aktualizace.

8.5. Neodpovídáme ani za to, že naše služby digitálního obsahu jsou vhodné k obvyklému účelu, že je obsah v souladu s obvyklými vlastnostmi, že budou řádně dodána příslušenství a pokyny k užití či že je služba v souladu se zkušební verzí nebo náhledem ve smyslu § 2389i odst. 2 občanského zákoníku, pokud jsme vás na odlišnost této vlastnosti před uzavřením smlouvy zvláště upozornili a vy jste s ní při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

8.6. Jsme oprávněni služby digitálního obsahu měnit, a to pro zachování jejich funkčnosti a jejich další rozvoj.

8.7. Pokud nejste spotřebitelem, souhlasíte s vyloučením aplikovatelnosti § 2389g až 2389u občanského zákoníku.

8.8. Odpovídáte za to, že vaše jednání v souvislosti se službou a jejím užívání bude vždy v souladu s těmito obchodními podmínkami a platnými právními předpisy. Vaše činnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem a nesmí omezovat výkon práv třetí osoby. Nesmíte zpřístupnit službu žádné neoprávněné třetí osobě. Nejste oprávněni prodávat, licencovat, pronajímat, postoupit nebo zpřístupnit služby třetím osobám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

8.9. Pokud se v souvislosti s využíváním skriptu či služby dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, nebo budete porušovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit užívání služby nebo skriptu a od smlouvy o poskytování služby odstoupit, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v její plné výši.

8.10. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni provádět pravidelnou údržbu služby, uživatelského účtu a skriptu. V takovém případě služba, skript či uživatelský účet dočasně nemusí být dostupné.

8.11. V případě jakéhokoliv problému je naší snahou zabránit ztrátě nebo poškození dat. Nemůžeme však zaručit stálou dostupnost a integritu dat a neručíme za jakékoli změny, ztráty nebo poškození uložených dat, pokud jsou tyto způsobeny technickými poruchami, vaší činností (takovou, která by byla v rozporu se smlouvou o poskytování služby nebo obchodními podmínkami) nebo zásahy třetích stran.

8.12. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do skriptu či služby. Také neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku užití skriptu či služby v rozporu s jejím určením. Při využívání skriptu či služby nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci nebo nepřiměřeně zatěžovat skript či službu, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící skript či službu a užívat skript či službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

9. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1. V případě, že jste fyzickou osobou, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, náleží vám ochrana spotřebitele dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

9.2. Jako spotřebitel máte především:

a) právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní), přičemž pro digitální obsah či služby digitálního obsahu jsou uvedeny také informace o funkčnosti takového obsahu či služby, včetně technických ochranných opatření, stejně jako informace o fungování takového digitálního obsahu či služeb digitálního obsahu společně s technickým a programovým vybavením (kompatibilita a interoperabilita), které jsou nám známy;

b) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy;

c) není-li vaše bydliště v České republice, máte dále právo na vyšší míru ochrany spotřebitele poskytovanou právním řádem státu vašeho bydliště, pokud takový právní řád poskytuje vyšší míru ochrany než český právní řád;

d) právo v souladu s § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Vezměte však na vědomí, že poskytnutím vašich údajů před uzavřením smlouvy a uhrazením ceny před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy souhlasíte se započetím poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě a v takovém případě ztrácíte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku nárok na odstoupení od smlouvy. V případě poskytnutí služeb v částečném rozsahu a vašeho odstoupení od smlouvy v této lhůtě jste pak povinen uhradit nám poměrnou část za již poskytnuté služby v souladu s ustanovením § 1834 občanského zákoníku

e) právo odstoupit od smlouvy také v případě, že jsme v prodlení se zpřístupněním služeb, ke kterému jste nás předtím vyzvali nebo na které jsme si dohodli dodatečnou lhůtu, pokud je z našeho prohlášení či okolností zřejmé, že služby neposkytneme nebo pokud současně z našeho ujednání nebo okolností vyplývá, že službu je nezbytné poskytnout v určeném čase.

9.3. O odstoupení od smlouvy nás můžete informovat jakkoliv, doporučujeme však zaslání zprávy na náš kontaktní e-mail. Po obdržení informace o odstoupení od smlouvy vám neprodleně (nejpozději do 14 dnů) vrátíme veškeré peníze, které jsme od vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem, jakým jste peníze zaslali na náš účet: to však neplatí při odstoupení od smlouvy, s jejichž plněním jsme s vaším souhlasem započali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; jak je uvedeno výše v odst. 9.2, v takovém případě nejsme povinni vám vrátit poměrnou část za již poskytnuté služby do okamžiku odstoupení od smlouvy.

9.4. Po oznámení o odstoupení od smlouvy Vám můžeme okamžitě zabránit v dalším užívání služeb, a to zejména jejich znepřístupněním a zablokováním přístupu na webové stránky.

9.5. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva vám bude zaslána e-mailem nebo na vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání vám ji zašleme. Současně souhlasíte s poskytnutím všech údajů před uzavřením smlouvy, vydáním potvrzení o uzavření smlouvy a vydáním potvrzení o souhlasu se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy v elektronické podobě.

9.6. Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz) a na Platformu pro řešení spotřebitelských sporů – řešení sporů ze smluv uzavřených on-line, web: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Nemáte-li jako spotřebitel obvyklé bydliště v České republice, máte právo obrátit se s tímto sporem na příslušný smírčí orgán v místě vašeho bydliště.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

10.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. V případě, že provádíme zpracování osobních údajů vašich klientů v pozici zpracovatele osobních údajů při poskytování služeb dle smlouvy a případně při naší vzájemné další interakci, zejména při poskytování hostingových služeb, řídí se tato zpracování Podmínkami zpracování osobních údajů, které tvoří Přílohu č. 1 k těmto obchodním podmínkám.

12. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat, a to výhradně písemnou formou.

12.2. Vaše práva a povinnosti se řídí zněním obchodních podmínek aktuálním k okamžiku, kdy jste učinili objednávku. Nové znění obchodní podmínek, které bude zveřejněno po uzavření smlouvy, se uplatní na poskytování služeb po skončení příslušného smluvního období, typicky v délce 1 roku, a to včetně případných úprav cen služeb a rozsahu poskytovaných služeb. Pokud nové obchodní podmínky neupravují poskytování určitých služeb, které byly poskytovány na základě dřívějších obchodních podmínek, nebudou tyto služby od následujícího smluvního období poskytovány.

12.3. Tyto obchodní podmínky a vztah mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud jste ale spotřebitelem, jste navzdory této volbě práva chráněni pravidly – ustanoveními právního řádu – země, kde máte Vaše obvyklé bydliště, od kterých se nelze smluvně odchýlit.

12.4. V případě sporu mezi námi a vámi je k řešení sporu příslušný obecný soud v místě našeho sídla. To neplatí, jste-li v postavení spotřebitele; v takovém případě je k řešení sporu příslušný soud v místě vašeho bydliště, případně v místě našeho sídla, rozhodnete-li se tak.

12.5. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

12.6. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 20.6.2023.PŘÍLOHA Č. 1 – Podmínky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

1.1. GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1.2. Pojmy jako osobní údaj, správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů či zpracování osobních údajů mají význam, který je uveden v GDPR.

1.3. Nad rámec definic dohodnutých v těchto podmínkách zpracování osobních údajů (nebo jen „podmínky zpracování“) používáme i definice dohodnuté v obchodních podmínkách.

2. Úlohy a pokyny

2.1. V souvislosti s poskytováním služeb zajišťujeme činnosti zpracování osobních údajů popsané v těchto podmínkách zpracování. Tímto nás výslovně pověřujete k tomu, abychom zpracovávali osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů v rozsahu zde popsaném. Vzájemně se zavazujeme plnit své povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které se vztahují na zpracování osobních údajů.

2.2. Osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašich písemných pokynů souvisejících s poskytováním služeb. Za písemný pokyn se považuje i pokyn učiněný prostřednictvím e-mailové adresy, prostřednictvím které spolu komunikujeme, jakož i zpracování osobních údajů dle uzavřené smlouvy.

2.3. Pokud jednáte jako zpracovatel osobních údajů, zaručujete nám, že příslušný správce schválil vaše pokyny a jednání v souvislosti s osobními údaji, včetně pověření nás jako dalšího zpracovatele.

3. Doba zpracování

3.1. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy nebo do doby, než je všechny vymažeme dle těchto podmínek zpracování.

4. Povaha a účel zpracování

4.1. Osobní údaje budeme za tím účelem, abychom vám mohli poskytovat služby, zejména za účelem poskytování webhostingu.

4.2. Zpracování provádíme prostřednictvím služeb a našich systémů v elektronické podobě.

5. Druhy Osobních údajů

5.1. Předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje, které nám předáte ke zpracování v rámci poskytování služeb podle smlouvy.

6. Kategorie subjektů údajů

6.1. Osobní údaje se budou týkat osob, jejichž osobní údaje nám předáte ke zpracování v rámci poskytování služeb podle smlouvy.

7. Práva a povinnosti stran

7.1. Zavazujeme se v souvislosti se zpracováním osobních údajů jako zpracovatel osobních údajů:

a) pokud se dozvíme o porušení nebo hrozícím porušení zabezpečení osobních údajů, náhodném nebo protiprávním zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněném poskytnutí či zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, neprodleně, nejpozději však do 48 hodin, informovat vás a co nejlépe popsat vzniklé či hrozící bezpečnostní riziko, přičemž sdělíme vhodná opatření pro zabránění nebo minimalizaci porušení zabezpečení a budeme nápomocni při zajištění potřebných opatření pro minimalizaci škody;

b) budeme využívat poskytovatele, kteří mají úložiště na území v některém státě EU;

c) osobní údaje zabezpečíme v souladu s článkem 8 těchto podmínek zpracování;

d) osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu se smlouvou nebo na základě dalších vašich písemných pokynů;

e) budeme Vám nápomocni při zavádění a udržování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu nebo subjektu údajů, při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem, ovšem pouze v nezbytném rozsahu, v jakém budeme mít k osobním údajům přístup; tato nápomoc bude probíhat zejména dodržováním bezpečnostních opatření dle čl. 8 těchto podmínek zpracování;

f) budeme vám poskytovat součinnost prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, abyste mohli plnit povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů;

g) na vaši žádost, nejpozději do 30 dnů, poskytneme další součinnost nutnou k prokázání, že jsou osobní údaje dostatečně organizačně a technicky zabezpečeny.

7.2. Pokud při zpracovávání osobních údajů obdržíme od subjektů údajů žádost, která se týká těch osobních údajů a účelů, v rámci kterých vystupujeme jako zpracovatel osobních údajů, sdělíme subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na vás. Vy jste odpovědní za vyřízení takové žádosti. My vám poskytneme veškerou součinnost potřebnou pro vyřízení práv subjektů údajů, pouze však v rozsahu osobních údajů zpracovávaných na základě smlouvy.

7.3. Souhlasíte s tím, abychom zapojili do zpracování osobních údajů další zpracovatele. Pokud takto zapojíme dalšího zpracovatele, zajistíme, aby dodržoval stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto podmínkách zpracování. Výslovně souhlasíte se zapojením:

a) zpracovatelů, kteří nám poskytují služby při zajišťování vašich požadavků dle smlouvy, tedy registrátorů domén či jiných třetích stran;

b) našich pracovníků, kteří nám poskytují služby na základě smlouvy o spolupráci či obdobné smlouvy.

7.4. Umožníme vám či vámi pověřené osobě kontrolu (včetně auditu či inspekce) dodržování těchto podmínek zpracování, zejména povinností pro zpracování osobních údajů z nich vyplývajících, a budeme vám k těmto kontrolám nápomocni.

7.5. Jakoukoliv žádost o audit musíte zaslat na naši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě. Po obdržení žádosti o audit se dohodneme na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu, (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání auditu. Pokud se nedohodneme do 30 dnů ode dne vznesení požadavku o audit, určíme podmínky auditu my. Prosím berte na vědomí, že můžete provést maximálně 2 audity za kalendářní rok. Pokud se nedohodneme jinak, nesete náklady na provedení auditu vy.

7.6. Můžeme také vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl vámi pověřen, pokud není auditor podle našeho názoru dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je vůči nám v soutěžním postavení nebo je jinak zjevně nevhodný. Na základě vznesené námitky máte povinnost pověřit jiného auditora, nebo provést audit sami.

7.7. Odpovídáte za plnění všech povinností ve vztahu ke zpracování osobních údajů, zejména za řádné informování subjektů údajů o zpracování osobních údajů, získání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud je zapotřebí, vyřizování žádostí subjektů údajů, týkajících se realizace jejich práv (jako je právo na informace, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku apod.) a plnění dalších povinností dle GDPR, případně dalších předpisů na ochranu osobních údajů, kterými se musíte řídit.

7.8. Jako zpracovatelé se musíme řídit vašimi pokyny. Pokud od Vás obdržíme pokyn, přičemž v souvislosti s tímto pokynem nám bude udělena pokuta ze strany dozorového úřadu případně budeme povinni uhradit náhradu škody subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zavazujete se na naši výzvu uhradit peněžitou náhradu ve výši uplatněné škody ze strany subjektu údajů či ve výši udělené sankce ze strany dozorového úřadu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od obdržení písemné výzvy.

8. Bezpečnost Osobních údajů

8.1. Prohlašujeme, že jsme přijali níže uvedená opatření a zavazujeme se je udržovat pro zajištění zabezpečení zpracování osobních údajů po celou dobu zpracování dle podmínek zpracování.

8.2. Organizační opatření:

a) jsme zavázáni k mlčenlivosti v souvislosti s prací s osobními údaji a zároveň jsou zavázání k mlčenlivosti všichni zaměstnanci a další pracovníci, kteří nakládají s osobními údaji

b) dodržujeme další zavedené a aktuální bezpečnostní standardy v souvislosti s odhalováním, nezákonným ničením, ztrátou, změnou, neoprávněným použitím osobních údajů;

c) strukturujeme přístup k osobním údajům tak, aby přístup k údajům měli jen pracovníci, kteří s nimi mají nakládat.

8.3. Technická opatření:

a) na pracovních zařízeních, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů, šifrujeme HDD;

b) využíváme dostatečně silná hesla při práci s osobními údaji;

c) řídíme přístupy při zpracování osobních údajů;

d) data přenášíme prostřednictvím zabezpečeného protokolu (https).

8.4. Přijmeme taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů.

8.5. Zajistíme vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění takové úrovně zabezpečení, která odpovídá danému riziku, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

9. Předání Osobních údajů po skončení zpracování

9.1. Pokud se nedohodneme jinak, bez ohledu na způsob a důvod jejího skončení vám předáme do 30 dnů ode dne skončení smlouvy veškeré námi uchovávané osobní údaje zpět v námi určeném formátu a osobní údaje na všech zařízeních a nosičích mimo zařízení a nosiče ve vašem vlastnictví či užívání trvale zničíme, s výjimkou případů, kdy je uložení osobních údajů vyžadované právem České republiky nebo Evropské unie. Pokud jste nám poskytli přístup k vašim interním systémům, je vaší povinností, abyste nám tento přístup zrušili.

10. Další ujednání

10.1. Můžeme vám vyúčtovat účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním jakékoliv žádosti, či plnění jakékoliv povinnosti uvedené v těchto podmínkách zpracování. Tyto náklady vám vyúčtujeme do 30 dnů od jejich vzniku na základě faktury, jejíž náležitosti budou odpovídat fakturaci dle smlouvy.

10.2. Omezení odpovědnosti dle čl. 8 obchodních podmínek se uplatní i pro tyto podmínky zpracování.

Vytvořit webové stránky

Máte již svůj účet? Přihlaste se.

Ikonka pro zavření menu

Vytvořit stránky

Na 30 dní zdarma.

nebo

Registrací a vytvořením stránek souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a pravidly ochrany soukromí.